Kuncer - lody autorskie

 

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas kwestią priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w firmie Lokalne Lodziarnie Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 27 LU7 01-562 Warszawa, ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności Lokalne Lodziarnie Sp. z o.o. ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Ciebie. Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 

• dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;

• przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

• RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

• Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to Lokalne Lodziarnie Sp. z o. o. (dalej także: Kuncer – lody autorskie), która samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

 

Jeżeli chcesz poznać szczegóły pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszym dokumentem Polityki Prywatności.

 

Jakie dane możemy przetwarzać?

Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej korzystasz. Państwa dane osobowe mogą być pozyskiwane w następujący sposób:

• podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu oraz podczas nawiązywania kontaktu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w serwisie:

  1. Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasz serwis, będziesz musiał być zalogowany lub zarejestrowany.

  2. Możemy również uzyskać Twoje dane gdy będziesz się z nami kontaktował, za pomocą danych kontaktowych podanych w serwisie.

• automatycznie, podczas korzystania przez Ciebie z serwisu:

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej i korzystania z tego serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty i aktywności, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie (zob. Polityka Cookies).
 

W ramach działań podejmowanych poza serwisem, Kuncer – lody autorskie może również przetwarzać inne dane osobowe dotyczące Ciebie. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez Kuncer – lody autorskie:

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Kuncer – lody autorskie na portalach społecznościowych:

• Facebook

• Instagram

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Kuncer – lody autorskie w związku z prowadzoną działalnością.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

§ 1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Lokalne Lodziarnie Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 27 LU7 01-562 Warszawa (dalej jako: Kuncer – lody autorskie).

 

Możesz się z nami skontaktować:

• przez adres e-mail: biuro@pracowniakuncer.pl

• listownie na adres: Lokalne Lodziarnie Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 27 LU7 01-562 Warszawa

 

Wyznaczony został inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

• przez adres email: kuncer@pracowniakuncer.pl

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Joanna Kuncer-Overline.

 

§ 2. Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym razem, gdy poprosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Cię dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

Twoje dane osobowe możemy uzyskać, jeżeli napiszesz do nas wykorzystując dane kontaktowe podane w serwisie lub w niniejszej Polityce Prywatności.

Twoje dane mogą być wykorzystywane przez Kuncer – lody autorskie między innymi w następujących celach:

• w związku z realizacją Twojego zamówienia na e-sklepie, otrzymywania ofert marketingowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności przez RODO, art. 9 ust. 2 lit. h) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO,

• udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Ciebie firmie Kuncer – lody autorskie – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

• do tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu nasz rozwój, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

• zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny, w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

• dokonania rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

• realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

• nawiązania współpracy, jeśli jesteś osobą kontaktową u kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, aby kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Kuncer – lody autorskie lub jeśli jesteś osobą kontaktową u naszego kontrahenta w związku z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. W takim przypadku Twoje dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kuncer – lody autorskie w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych Kuncer – lody autorskie.

 

§ 3. Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Kuncer – lody autorskie, tj. podmioty świadczące usługi na rzecz Kuncer – lody autorskie na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT).

 

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

 

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę lub tego będziesz żądać, Kuncer - lody autorskie może udostępniać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, upoważnionym przez Ciebie.

 

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Kuncer – lody autorskie zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

• z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram),

• z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

 

§ 4. Inne informacje

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Tobie firma Kuncer – lody autorskie. Każdorazowo poinformujemy Cię w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia Kuncer  -lody autorskie danych osobowych.

 

Twoje prawa

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

2. prawo wycofania zgody,

3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby

Twoje dane zostały przesłane do innego administratora. Jednakże zostanie to zrobione tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami, lub/i Inspektorem Ochrony Danych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji praw znajdziesz w Procedurze Realizacji Praw.

 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo Danych

Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

 

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Kuncer – lody autorskie zabezpieczony jest przed dostępem osób nieuprawnionych.

Kuncer – lody autorskie zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki Prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub  wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl